Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w klasie II Gimnazjum i trwa dwa lata.
 • Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole (osoby spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie o katechizacji) i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.
 • W ramach tego przygotowania młodzież po otrzymaniu indeksów bierzmowanych przystępuje do spowiedzi w każdym miesiącu oraz uczestniczy w nabożeństwach wymienionych w indeksach. W nim wpisuje się także oceny z katechezy w poszczególnych klasach. Z indeksem zdaje się także egzamin dopuszczający do bierzmowania a potem przydaje się w czasie przygotowania do ślubu.
 • W Niedzielą Palmową młodzi uczestniczą w spotkaniu młodych z ks. biskupem.
 • Wypada, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (Kan. 893), a gdy jest to niemożliwe, wówczas inny wierzący i praktykujący katolik. (szczegółowe wymagania są wymienione poniżej)
 • Wszyscy kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjum, uczestniczą we Mszy św. niedzielnej oraz biorą udział w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez kapłana.
 • Dla młodzieży z klas ponadgimnazjalnych bierzmowanie odbywa się po uzgodnieniu z księdzem prowadzącym przygotowania.

Bierzmowanie dorosłych

Wymagania podstawowe:

 • Udział we Mszy świętej niedzielnej.
 • Spowiedź na początku przygotowania i przed przyjęciem sakramentu.
 • Udział w spotkaniach (od 6-12 spotkań).
 • Korzystanie z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. proboszczem.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.