Pierwsza Komunia

Pierwsza Komunia Święta

Jan Paweł II podkreśla, że „katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem” (Przemówienie w Łodzi, 13.06.1987). Realizacja tego zadania odbywa się w trzech podstawowych instytucjach wychowawczych: w rodzinie, w parafii i w szkole.

Kandydaci

Kandydatami do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii są dzieci trzecich  klas szkoły podstawowej (wg nowej podstawy programowej przypis własny). Kandydatami przygotowującymi się do sakramentów świętych są również osoby doświadczone chorobą. Jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas należy zapewnić im indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii.

Czas przygotowania

Dzieci klas trzecich szkoły podstawowej powinny od początku września raz w tygodniu uczęszczać na katechezę prowadzoną w parafii zamieszkania (2 godziny katechezy w szkole i l godzina katechezy w parafii). Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii świętej trwa jeden rok.

Program katechetyczny

Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakramentu Eucharystii prowadzone jest według programu obowiązującego w diecezji rzeszowskiej.

Miejsce przygotowania

Miejscem katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych jest przede wszystkim parafia zamieszkania. Do sakramentów świętych dopuszcza własny proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony.

Katecheta w szkole nie przygotowuje bezpośrednio i nie jest osobą dopuszczającą do sakramentów świętych. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić, ale tylko za wyraźną zgodą proboszcza miejsca zamieszkania dziecka.

Świadectwo chrztu

Katecheta przygotowujący do I Komunii świętej powinien w miesiącu wrześniu na podstawie księgi ochrzczonych stwierdzić chrzest dzieci. Dzieci, które przyjęły sakrament chrztu poza parafią powinny dostarczyć katechecie świadectwo chrztu świętego do końca października. Dla dzieci nieochrzczonych należy przeprowadzić dodatkowe katechezy przygotowujące do sakramentu chrztu świętego.

Kandydaci do sakramentu Eucharystii

Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej powinny:

  • systematycznie uczęszczać na katechizację w szkole i w parafii,
  • uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
  • uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach,
  • posiadać odpowiedni poziom wiedzy religijnej.

Rodzice

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej powinni:

  • systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej,
  • przystępować do sakramentów świętych,
  • dawać świadectwo życia chrześcijańskiego,
  • współpracować z Księdzem Proboszczem i katechetami w przygotowaniu do I Komunii świętej,
  • uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach katechetycznych w parafii.

Sakrament pokuty i pojednania

Przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania przez dzieci odbywa się dwa razy przed pierwszym pełnym udziałem we Mszy świętej. Pierwsza spowiedź dzieci powinna odbyć się pod koniec Wielkiego Postu lub zaraz po Wielkanocy (w zależności od daty I Komunii świętej). Druga spowiedź powinna odbyć się przynajmniej w dniu poprzedzającym uroczystość I Komunii świętej. W naszej praktyce jest tylko jedna spowiedź wcześniejsza to tzw. „spowiedź próbna – ucząca”. Jeżeli jest duża liczba dzieci, należy wyznaczyć godziny celebracji dla poszczególnych mniejszych grup. Zaleca się, by sakrament pokuty i pojednania był celebrowany w ramach nabożeństwa pokutnego. Wskazana jest również pomoc rodziców, zwłaszcza przy spowiedzi przed uroczystością pierwszokomunijną, gdyż dzieci bardzo ją przeżywają.

Uroczystość I Komunii świętej

Dniem I Komunii świętej jest wyłącznie niedziela, pamiątka dnia zmartwychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy dzień świąteczny Kościoła, podstawa i rdzeń roku liturgicznego (KL 106). Jeżeli w danej parafii grupa dzieci pierwszokomunijnych jest bardzo liczna, synod zaleca odprawienie uroczystości w dwie lub nawet w trzy następujące po sobie niedziele albo w dwóch grupach w tę samą niedzielę.

Przebieg uroczystości w kościele parafialnym odbywa się zgodnie z przepisami liturgicznymi i miejscowymi zwyczajami, np. procesyjne wejście. Podczas uroczystości należy zaangażować dzieci i dorosłych do pełnienia poszczególnych funkcji liturgicznych. Uroczystość I Komunii świętej jest szczytowym momentem, ku któremu zmierzało całoroczne przygotowanie dzieci w rodzinie i w parafii. Nie należy jednak przesadnie podkreślać tego „nadzwyczajnego dnia”, gdyż wychowanie eucharystyczne zmierza do tego, by człowiek jak najczęściej uczestniczył w pełni we Mszy świętej. Dzieci powinny posiadać uroczysty strój pierwszokomunijny, który będzie zarazem używany przy innych okazjach, np. przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, przy pierwszej spowiedzi, na rocznicę I Komunii świętej, w niedzielę i święta. Synod postuluje, by nie wprowadzać „nadzwyczajnych strojów”, tzw. liturgicznych, eucharystycznych itp.

Synod przypomina, aby podczas uroczystości w kościele przestrzegano wskazań Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografów i kamerzystów. Po południu winno się odbyć w kościele parafialnym nabożeństwo dziękczynne, a następnie rozdanie pamiątek i wspólne zdjęcie. Zaleca się, by dzieci i rodzice uczestniczyli w nabożeństwach tzw. białego tygodnia.

Pamiątka

Po popołudniowym nabożeństwie w uroczystość I Komunii świętej należy wręczyć dzieciom pamiątki pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Pamiątki powinny być estetyczne, trwałe, zaopatrzone w pieczęć parafialną oraz podpisy Księdza Proboszcza i katechety, a także zawierać dane personalne dziecka. Należy zachęcić rodziców, by pamiątki zostały umieszczone w stosownym miejscu w domu.

Rocznica I Komunii świętej

W każdej parafii należy uroczyście urządzać pierwszą rocznicę Komunii świętej. Zaleca się gromadzenie dzieci po uroczystości I Komunii świętej w ciągu roku na katechezę i okolicznościowe nabożeństwa w parafii, a także należy propagować wśród dzieci pierwsze piątki miesiąca. Ta forma duszpasterstwa dzieci pogłębi ich wiarę oraz miłość do Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Uroczystość rocznicy I Komunii świętej powinna odbyć się w okresie poprzedzającym uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość dobrze przygotowana, z udziałem rodziców i chrzestnych oraz rodziny będzie znakiem wdzięczności za dar Eucharystii i przyczyni się do umocnienia wzajemnej miłości. Wierni powinni przed uroczystością przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, a podczas uroczystości – do Stołu Pańskiego. Podczas celebracji uroczystości dzieci i dorośli powinni być zaangażowani w przysługujące im funkcje liturgiczne.